Patiëntveiligheid | Diabeter

Veilige diabeteszorg

De zorg die wij bieden aan kinderen en volwassenen met type 1 diabetes (ook wel suikerziekte genoemd), moet hen een goede kwaliteit van leven opleveren. Dit betekent automatisch ook dat deze zorg veilig moet zijn. Onze aandacht voor die veiligheid hebben we in 2013 verder uitgewerkt in een veiligheid- en managementsysteem (VMS). Dit vormt nu de basis voor al het werk bij Diabeter. Kern van het VMS is het inventariseren van risico’s binnen Diabeter en het voorkomen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden.

Met het VMS inventariseren we risico’s binnen Diabeter en zorgen we voor het voorkomen en wegnemen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden. Dat gebeurt onder andere door het houden van audits, waarbij de zorg en de medewerkers worden getoetst. Patiëntveiligheid is een integraal onderdeel van de werkzaamheden. De ervaringen van onze patiënten zijn voor ons een waardevolle manier om onze zorg te blijven monitoren en verbeteren. Hierbij vragen we ook naar hoe het onze patiënten vergaat. Deze meting heet patient-related outcome measurements ofwel PROMs. Het is een belangrijk onderdeel van onze evaluaties. Ook spontane suggesties voor verbetering van onze kwaliteit en veiligheid zijn altijd welkom, via onze veiligheidscoördinator Marja Buijs, per email, of per telefoon: 088-2807277.

Certificering: HKZ-norm Cliënt/patiëntveiligheid

Diabeter is gecertificeerd door HKZ
Op basis van ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben we in 2013 de HKZ-norm “Cliënt/patiëntveiligheid” behaald, een belangrijke graadmeter voor de veiligheid van onze zorg. Jaarlijkse toetsing op deze norm verplicht ons om hier scherp op te blijven en helpt ons onze zorg steeds verder te verbeteren. Ook in (mei) 2016 ontvingen we een audit vanuit Lloyds Register LRQA, waarbij alle processen op het gebied van onze diabeteszorg kritisch werden doorgelicht. We zijn er trots op dat we ook dit jaar met glans door deze toetsing zijn gekomen. 

Meer weten over HKZ
 


Patiëntidentificatie

Identificatieplicht

Net als bij andere Nederlandse zorgverleners geldt bij Diabeter een wettelijke identificatieplicht, zoals ook is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. We moeten er immers zeker van zijn dat we de juiste patiënt voor ons hebben voordat we een wijziging gaan aanbrengen in een persoonlijk medisch dossier. Daarom vragen zowel onze doktersassistentes, diabetesverpleegkundigen en artsen naar de voor- en achternaam en de geboortedatum van jou of je kind.

Geldig identiteitsbewijs

Identificatie begint bij de intake. Aan het begin van het behandeltraject bij Diabeter, vragen we altijd naar een geldig legitimatiebewijs. Daarmee kunnen we de identiteit van jou of van je kind vaststellen. Iedereen in Nederland, dus ook kinderen (hoe jong ook) moeten over een geldig identificatiebewijs beschikken. We leggen het soort identificatiebewijs en het nummer ervan vast in je medische dossier.

Verificatie

Tijdens je bezoeken vragen zowel onze doktersassistentes, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en artsen altijd naar de voor- en achternaam en geboortedatum van jou of je kind. Zo zorgen we ervoor dat wijzigingen in het juiste persoonlijke medische dossier worden aangebracht en er niet per abuis nog een dossier van een andere patiënt geopend is waarin de wijzigingen worden aangebracht. 

Contact via telefoon en email

Ook via onze dagelijkse telefonische spreekuren met onze diabetesverpleegkundigen en via contact per email, is het van belang dat we zeker weten met wie we contact hebben. Daarom vragen we ook in een telefoongesprek je geboortedatum en volledige naam na. Net zoals in een mail, waarin je het volgende moet vermelden: 

  • je geboortedatum
  • je volledige naam
  • bij voorkeur ook je patiëntennummer (te vinden in mail van Diabeter en op je afsprakenkaartje)

Als je geboortedatum en volledige naam ontbreekt je in je email, kunnen wij je bericht niet in behandeling nemen helaas. Zijn er meer mensen binnen 1 gezin die onder Diabeter onder behandeling zijn, dan is het na een pompupload van belang duidelijk te vermelden om welke persoon het gaat. Richt een email altijd aan je eigen behandelteam of receptie en niet aan ons algemene emailadres info @ diabeter.nl. Dat levert vertraging op in de beantwoording. 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting voor organisaties een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen Diabeter is deze meldcode geïmplementeerd in onze zorg. 

De meldcode is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe de professional behoort om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij Diabeter hebben we een aandachtsfunctionaris aangesteld: Myriam Ruijgers.  Zij vormt het aanspreekpunt binnen Diabeter voor zowel medewerkers als ouders.

Meer over de meldcode vind je hier op deze pagina.