Patiëntveiligheid | Diabeter

Qualicor Europe accreditatie

 

 

 

Diabeter is sinds augustus 2022 (t/m augustus 2027) in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van Qualicor Europe op het niveau goud. Voorheen waren we geaccrediteerd op de HKZ-norm cliënt-/ patiëntveiligheid, waarbij zoals de norm al aangeeft vooral gekeken werd naar veiligheid. Deze Qualicor accreditatie geeft aan dat Diabeter:

  • de veiligheid van patiënten, medewerkers, bezoekers en omgeving is naar behoren geborgd.
  • de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid alsmede op borging van de doorgevoerde verbeteringen
  • de besturing en organisatie van de (zorg)processen zo zijn ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg

Diabeter is erg trots op dit re­sul­taat dat vooral te dan­ken is aan de geweldige in­zet van al onze me­de­wer­kers.

Audit juni 2022

Van 14 t/m 16 juni ontvingen we een team van 3 auditoren. Via gesprekken met zorgprofessionals, medewerkers, patiënten en familieleden onderzochten ze of we kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren. Naar aanleiding van wat het auditteam gezien heeft, kreeg Diabeter als complimenten:

  • de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers
  • zorg op maat: persoonsgericht & samen beslissen met patiënten en omgeving
  • uitvoerige educatie voor medewerkers en patiënten
  • integraal kwaliteitssysteem (digitaal)

Hoe nu verder?

In de komende 5 jaar krijgen we om de 20 maanden een bezoek va Qualicor, het zogeheten sequential assessmentprogramma (bestaande uit 3 kleinere audits). Op deze manier blijven we ons als Diabeter continu verbeteren. Kijk voor meer informatie op de website van Qualicor Europe.

Veilige diabeteszorg

De zorg die wij bieden aan kinderen en volwassenen met type 1 diabetes, moet hen een goede kwaliteit van leven opleveren. Dit betekent automatisch ook dat deze zorg veilig moet zijn. Ons veiligheid- en managementsysteem (VMS )vormtde basis voor al het werk bij Diabeter. Kern van het VMS is het inventariseren van risico’s binnen Diabeter en het voorkomen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden.

Met het VMS inventariseren we risico’s binnen Diabeter en zorgen we voor het voorkomen en wegnemen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden. Dat gebeurt onder andere door het houden van audits, waarbij de zorg en de medewerkers worden getoetst.

Patiëntveiligheid is een integraal onderdeel van de werkzaamheden. De ervaringen van onze patiënten zijn voor ons een waardevolle manier om onze zorg te blijven monitoren en verbeteren. Deze meting heet patient-related outcome measurements ofwel PROMs. Het is een belangrijk onderdeel van onze evaluaties. Ook spontane suggesties voor verbetering van onze kwaliteit en veiligheid zijn altijd welkom, via onze veiligheidscoördinator Marja Buijs, per email, of per telefoon: 088-2807277.


Patiëntidentificatie

Identificatieplicht

Net als bij andere Nederlandse zorgverleners geldt bij Diabeter een wettelijke identificatieplicht, zoals ook is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. We moeten er immers zeker van zijn dat we de juiste patiënt voor ons hebben voordat we een wijziging gaan aanbrengen in een persoonlijk medisch dossier. Daarom vragen zowel onze doktersassistentes, diabetesverpleegkundigen en artsen naar de voor- en achternaam en de geboortedatum van jou of je kind.

Geldig identiteitsbewijs

Identificatie begint bij de intake. Aan het begin van het behandeltraject bij Diabeter, vragen we altijd naar een geldig legitimatiebewijs. Daarmee kunnen we de identiteit van jou of van je kind vaststellen. Iedereen in Nederland, dus ook kinderen (hoe jong ook) moeten over een geldig identificatiebewijs beschikken. We leggen het soort identificatiebewijs en het nummer ervan vast in je medische dossier.

Verificatie

Tijdens je bezoeken vragen zowel onze doktersassistentes, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en artsen altijd naar de voor- en achternaam en geboortedatum van jou of je kind. Zo zorgen we ervoor dat wijzigingen in het juiste persoonlijke medische dossier worden aangebracht en er niet per abuis nog een dossier van een andere patiënt geopend is waarin de wijzigingen worden aangebracht. 

Contact via telefoon en email

Ook via onze dagelijkse telefonische spreekuren met onze diabetesverpleegkundigen en via contact per email, is het van belang dat we zeker weten met wie we contact hebben. Daarom vragen we ook in een telefoongesprek je geboortedatum en volledige naam na. Net zoals in een mail, waarin je het volgende moet vermelden: 

  • je geboortedatum
  • je volledige naam
  • bij voorkeur ook je patiëntennummer (te vinden in mail van Diabeter en op je afsprakenkaartje)

Als je geboortedatum en volledige naam ontbreekt je in je email, kunnen wij je bericht niet in behandeling nemen helaas. Zijn er meer mensen binnen 1 gezin die onder Diabeter onder behandeling zijn, dan is het na een pompupload van belang duidelijk te vermelden om welke persoon het gaat. Richt een email altijd aan je eigen behandelteam of receptie en niet aan ons algemene emailadres info @ diabeter.nl. Dat levert vertraging op in de beantwoording. 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting voor organisaties een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen Diabeter is deze meldcode geïmplementeerd in onze zorg. 

De meldcode is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe de professional behoort om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij Diabeter hebben we een aandachtsfunctionaris aangesteld: Myriam Ruijgers.  Zij vormt het aanspreekpunt binnen Diabeter voor zowel medewerkers als ouders.

Meer over de meldcode vind je hier op deze pagina.