Patiëntveiligheid | Diabeter

Veilige diabeteszorg

De zorg die wij bieden aan kinderen en volwassenen met type 1 diabetes (ook wel suikerziekte genoemd), moet hen een goede kwaliteit van leven opleveren. Dit betekent automatisch ook dat deze zorg veilig moet zijn. Onze aandacht voor die veiligheid hebben we in 2013 verder uitgewerkt in een veiligheid- en managementsysteem (VMS). Dit vormt nu de basis voor al het werk bij Diabeter. Kern van het VMS is het inventariseren van risico’s binnen Diabeter en het voorkomen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden.

Met het VMS inventariseren we risico’s binnen Diabeter en zorgen we voor het voorkomen en wegnemen van problemen en gevaren in en rond de diabeteszorg die we bieden. Dat gebeurt onder andere door het houden van audits, waarbij de zorg en de medewerkers worden getoetst. Patiëntveiligheid is een integraal onderdeel van de werkzaamheden. De ervaringen van onze patiënten zijn voor ons een waardevolle manier om onze zorg te blijven monitoren en verbeteren. Hierbij vragen we ook naar hoe het onze patiënten vergaat. Deze meting heet patient-related outcome measurements ofwel PROMs. Het is een belangrijk onderdeel van onze evaluaties. Ook spontane suggesties voor verbetering van onze kwaliteit en veiligheid zijn altijd welkom, via onze veiligheidscoördinator Marja Buijs, per email, of per telefoon: 088-2807277.

Certificering: HKZ-norm Cliënt/patiëntveiligheid

Diabeter is gecertificeerd door HKZ
Op basis van ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) hebben we in 2013 de HKZ-norm “Cliënt/patiëntveiligheid” behaald, een belangrijke graadmeter voor de veiligheid van onze zorg. Jaarlijkse toetsing op deze norm verplicht ons om hier scherp op te blijven en helpt ons onze zorg steeds verder te verbeteren. Ook in (mei) 2016 ontvingen we een audit vanuit Lloyds Register LRQA, waarbij alle processen op het gebied van onze diabeteszorg kritisch werden doorgelicht. We zijn er trots op dat we ook dit jaar met glans door deze toetsing zijn gekomen. 

Meer weten over HKZ
 


Patiëntidentificatie

Identificatieplicht

Net als bij andere Nederlandse zorgverleners geldt bij Diabeter een wettelijke identificatieplicht. We moeten er immers zeker van zijn dat we de juiste patiënt voor ons hebben voordat we een wijziging gaan aanbrengen in een persoonlijk medisch dossier. Daarom vragen zowel onze doktersassistentes, diabetesverpleegkundigen en artsen naar de voor- en achternaam van jou of je kind. Onze doktersassistentes zullen bovendien ook bij je aankomst je geboortedatum vragen. Dit doen we allemaal voor je veiligheid.

Geldig identiteitsbewijs

Iedereen in Nederland, dus ook kinderen (hoe jong ook) moet over een geldig identificatiebewijs beschikken. Bij de intake, dus aan het begin van het behandeltraject bij Diabeter, zullen we altijd naar dit legitimatiebewijs vragen en daarmee de identiteit van jezelf of van je kind vaststellen. (Aard en nummer van het identiteitsbewijs worden in het dossier vastgelegd).

Contact via telefoon en email

Ook via onze dagelijkse telefonische spreekuren met onze diabetesverpleegkundigen en via contact per email, is het van belang dat we zeker weten met wie we contact hebben. Daarom vragen we ook in een telefoongesprek je geboortedatum en volledige naam na. Net zoals in een mail, waarin je het volgende moet vermelden: 

  • je geboortedatum

  • je volledige naam

  • bij voorkeur ook je patiëntnummer (te vinden in mail van Diabeter en op je afsprakenkaartje)

Als je geboortedatum en volledige naam ontbreekt je in je email, kunnen wij je bericht niet in behandeling nemen helaas. Zijn er meer mensen binnen 1 gezin die onder Diabeter onder behandeling zijn, dan is het na een pompupload van belang duidelijk te vermelden om welke persoon het gaat. Richt een email altijd aan je behandelteam of receptie en niet aan ons algemene emailadres info @ diabeter.nl. Dat levert vertraging op in de beantwoording. 


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting voor organisaties een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen Diabeter is deze meldcode geïmplementeerd in onze zorg. 

De meldcode is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe de professional behoort om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht deze meldcode toe te passen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 

Bij Diabeter hebben we een aandachtsfunctionaris aangesteld: Myriam Ruijgers.  Zij vormt het aanspreekpunt binnen Diabeter voor zowel medewerkers als ouders. 

De aandachtsfunctionaris coördineert het signaleringsproces bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook is ze vraagbaak voor de andere medewerkers. Mocht u als ouder vragen hebben, dan is Myriam bereikbaar onder telefoonnr. 088-2807277 of email: m.ruijgers@diabeter.nl