Klachten, patientenrecht & privacy

Diabeter streeft er altijd naar om de diabeteszorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen die je als ouder of patiënt met type 1 diabetes hebt. Het kan niettemin voorkomen dat je niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Mede dankzij jouw opmerkingen kunnen wij onze diabeteszorg aan jou en anderen verder verbeteren. Voor suggesties en klachten hebben wij een klachtenfunctionaris.

Een klacht over onze diabeteszorg

Het kan voorkomen dat je over sommige onderdelen van je behandeling of die van je kind bij Diabeter niet tevreden bent. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Bespreek je klacht allereerst met degene die volgens jou verantwoordelijk is voor het gebeurde. Ben je niet tevreden over de uitkomst hiervan, dan kun je jouw klacht bespreken met onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris 

Klachtenfunctionaris Diabeter Diabeter heeft, zoals wettelijk is vastgelegd in de wet Wkkgz, een klachtenfunctionaris. Hiermee is per 1 januari 2017 de klachtencommissie verdwenen. Onze klachtenfunctionaris is Christine Fransman. Zij overlegt regelmatig met onze interne klachtencommissie over de binnengekomen klachten en de te bieden oplossingen of verbeteringen.

Met onze klachtenfunctionaris kun je je klacht, opmerking of probleem dat je in onze zorgverlening ondervond of signaleerde, bespreken. Vaak kan een goed gesprek tussen patiënt/ouders en de zorgverlener al veel oplossen. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kun je je wenden tot een onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Diabeter is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je naar de rechter stappen. 

Heb je vragen: Christine Fransman is te bereiken via telefoonnummer 088-2807277 of  per email.

Algemene informatie over hoe om te gaan met uw zorgklacht kun je vinden op de website van het Ministerie van VWS: Landelijk Meldpunt Zorg


Incidentmeldingen

Binnen Diabeter werken we met het systeem van Veilig Incident Melden (VIM). Daarbij worden alle onbedoelde gebeurtenissen of incidenten centraal gemeld zonder dat het de bedoeling is een 'schuldige' te vinden. Zo kunnen we ervan leren en verbeteringen aanbrengen. Het einddoel is een veilige(re) organisatie en patientenzorg. Als patient (of ouder van een patient) bij Diabeter kan ook jij incidenten signaleren. Dat doe je bij je eigen behandelteam, die het daarna oppakt en zal melden.

Waar moet je bij incidenten aan denken? 

Een incident in de zorg is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid of had kunnen leiden tot schade bij de patiënt. Er is in de zorg dus iets niet goed gegaan. Een voorbeeld daarvan is een advies waarin een te hoge insulinedosering staat vermeld. 

Ook kan het gaan om een bijna-incident. Dit is een onbedoelde gebeurtenis die voor jou als patiënt geen nadelen oplevert, omdat de gevolgen ervan op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd. Ook kan het zijn dat de gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal functioneren van  jou als patiënt..

Een voorbeeld hiervan is een advies waarin een te hoge insulinedosering staat, maar je hebt zelf naar aanleiding van dat advies contact opgenomen met je behandelteam of dit advies wel correct is, waarna de dosering werd aangepast. 

Meld incidenten bij je behandelteam

Signaleer je dergelijke zaken die niet goed zijn gegaan of die anders gingen dan je gewend bent? Meld deze dan bij je behandelteam. Je diabetesverpleegkundige of arts zal het (bijna)incident melden in ons systeem van Veilig Incident Melden. Elke relevante melding draagt bij aan veilige patientenzorg.


Jouw rechten als patiënt

Uiteraard proberen we uw behandeling (of die van je kind) optimaal en in goed overleg met je af te stemmen. Hierbij attenderen we op jouw rechten als patiënt.

Informatie

Volgens de wet moeten wij als je behandelaar je volledig informeren over een medisch onderzoek of medische behandeling die je moet ondergaan. Dat is nodig om te kunnen beslissen of je het onderzoek of de behandeling wel of niet wilt. Mocht je het gevoel hebben dat je informatie mist, of als er dingen onduidelijk zijn, vraag je behandelaar dan om uitleg.

Toestemming behandeling en informatieverstrekking

Toestemming t/m 11-jarigen:

Als je arts een behandeling of onderzoek voorstelt, is hiervoor altijd je (mondelinge) toestemming nodig. Voor kinderen tot en met 11 jaar beslissen de ouders.

Toestemming 12 t/m 15-jarigen:

Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over hun behandeling. Uiteraard moeten kinderen onder de 16 jaar wel betrokken worden bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken.

Toestemming 16 t/m 17-jarigen:

Vanaf de leeftijd van 16 jaar moet je volgens de wet zelf besluiten over je zorg en behandeling. Volgens de wet informeren we dan alleen nog jou over je behandeling en afspraken en niet meer je ouders. Dit betekent dat we vanaf 16 jaar geen informatie meer mogen geven aan je ouders over je behandeling. Het gaat om alle mail van Diabeter, dus van je behandelteam, Therapiemail, afspraak-bevestigingen en nieuwsbrieven. Ook gaat het om informatie die we niet per telefoon aan je ouders mogen geven.

Toestemming geven

Ben je 16 of 17 jaar en wil je dat je ouders ook nog steeds worden geïnformeerd over je behandeling, dan kan dat. Daarvoor hebben we wettelijk gezien wel je toestemming nodig. Vul dan het formulier in dat je bij onze receptie kunt opvragen. Je kunt je toestemming op elk moment bij onze receptie veranderen.
Deze toestemming geldt dus alleen tot je 18e jaar! Daarna wordt automatisch alleen jij geïnformeerd.

Meer informatie over je rechten als patiënt kun je vinden op de website van de overheid en op de website van de Vereniging Kind en Ziekenhuis

Inzage in medisch dossier

Als patiënt mag je je medisch dossier inzien of een kopie hiervan opvragen. Kinderen tot en met 11 jaar hebben zelf geen recht om hun medisch dossier in te zien, hun ouders wel. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar hebben recht op inzage van hun medisch dossier; hun ouders hebben hiervoor toestemming van het kind nodig. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders hun medisch dossier inzien.

Wetenschappelijk onderzoek

Diabeter doet ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van diabetes (suikerziekte) en nieuwe behandelingen of genezing. Dergelijk onderzoek wordt vooraf getoetst door een medisch-ethische toetsingscommissie. Als we je vragen om aan een wetenschappelijk onderzoek mee te doen, is altijd je schriftelijke toestemming verplicht.


Privacy

Voor een goede behandeling is het nodig dat wij als je behandelaar een dossier aanleggen. Ook vanuit de wet WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) is dit verplicht. Wij geven graag meer uitleg over de beveiliging van de gegevens en de privacy van jou als patiënt en je contactpersonen. Tevens leggen wij uit wat wij over je geregistreerd hebben, wat wij ermee doen en welke rechten je in dat verband hebt. Je leest het allemaal hier:  Privacybewaking en beveiliging medische gegevens Diabeter (403,3 KB)

Gecertificeerd volgens NEN 7510

Diabeter is NEN 750 gecertificeerd. NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Deze norm richt zich op het beschermen van medische en patiëntgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, lekken, en andere veiligheidsrisico's.

In april 2024 behaalden wij deze norm. Dat betekent dat we als organisatie in de zorg voldoen aan regels om de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Dit omvat onder andere risicobeheer, toegangscontrole, audits, en incidentenbeheer.

Hoe kun je contact opnemen met Diabeter?

Als je vragen of opmerkingen heeft over onze gegevensbescherming en privacy van je medische gegevens, kun je contact  opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Diabeter via:  088-2807277 | emailadres: kwaliteitenveiligheid@diabeter.nl