Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandelings)overeenkomsten en hieraan verbonden betalingen tussen Diabeter Nederland B.V. (verder genoemd ‘Diabeter’) inclusief de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten en de patiënt inzake de bij Diabeter bestaande en verleende behandelingen en/of (poli)klinische behandeling, het leveren van genees- en verbandmiddelen, kunst- en hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens Diabeter wordt verricht of wordt verstrekt en wordt berekend aan patiënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, ook wel genoemd de wederpartij, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader van Diabeter worden uitgeoefend. Diabeter kent verschillende locaties (Rotterdam Deventer, Eindhoven, Schiphol en Groningen). Het bestuur is gevestigd in Rotterdam.

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diabeter: Diabeter Nederland B.V. te Rotterdam, de locaties en/of de daarin werkzame vrij- gevestigd medisch specialisten.
Behandelingsovereenkomsten (art. 7:446 BW): alle door Diabeter met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een geneeskundige behandeling. Een behandelingsovereenkomst wordt schriftelijk overeengekomen dan wel mondeling door het ingaan door de wederpartij op het behandelvoorstel van Diabeter.
Patiënt: degene op wiens persoon de geneeskundige behandelingen bij en door Diabeter rechtstreeks betrekking heeft of diens vertegenwoordiger als bedoeld in art 7:465 BW.
Behandeling: een dagbehandeling, poli-klinische behandeling of –consult / spreekuurbezoek, door Diabeter verzochte zorg en verplaatste zorg en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
Verzekerinqsmaatschappij: een ziektekostenverzekeraar of een orgaan dat een publiekrechtelijke ziektekostenregeling uitvoert in de zin van artikel 1 sub e Wet tarieven gezondheidszorg en/of Zorgverzekeringswet.
Debiteur: degene aan wie de factuur van Diabeter inzake de geneeskundige behandeling is geadresseerd. Dit kan of de patiënt zijn of zijn/haar verzekeringsmaatschappij.
Hulpverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen, die rechtstreeks betrekking hebben op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde.

Betalingsvoorwaarden:

 • Diabeter is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling, bijvoorbeeld een kopie van een verzekeringspolis, door de wederpartij (debiteur) te verlangen.
 • Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen van Diabeter. Zo nodig kan, in overleg, ten kantore worden betaald.
 • Enige afwijking van de (betalings)voorwaarden is slechts van kracht indien Diabeter daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van één of meerdere op grond van deze (betalings)voorwaarden aan Diabeter toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.
 • De patiënt geeft – behoudens een expliciete andersluidende verklaring – bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tevens opdracht aan Diabeter voor het (doen) verrichten van eventueel bij een bezoek of behandeling bij Diabeter voorkomende bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld vervoer per ambulance naar een ziekenhuis. De aldus door of vanwege Diabeter verrichte werkzaamheden worden bij het ontbreken van geldende dekking door verzekeringen in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.
 • Door het enkele feit dat Diabeter op de vervaldatum der factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van een factuur is de wederpartij (debiteur) zonder enige nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 • Indien de wederpartij (debiteur) niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
  – alle openstaande vorderingen van Diabeter op de wederpartij (debiteur) worden onmiddellijk opeisbaar;
  – alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel in- als buiten gerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige wederpartij (debiteur); de buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van euro 25,- inclusief BTW.
 • De wederpartij (debiteur) is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum der factuur rente aan Diabeter verschuldigd over hetgeen Diabeter rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Te berekenen op basis van de geldende wettelijke rente + 2%, waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand
 • De patiënt dient aan Diabeter tijdig zijn actuele persoons-, adres- en verzekeringsgegevens te verstrekken en een kopie van zijn identiteitsbewijs. De verzekerde patiënt dient te allen tijde een verzekeringsbewijs te kunnen overleggen. De juistheid van de gegevens omtrent de patiënt en de door patiënt verstrekte gegevens betreffende zijn verzekeringsmaatschappij, zijn voor risico van de patiënt. Diabeter is niet aansprakelijk, indien deze gegevens onjuist door de patiënt aan Diabeter zijn verstrekt en heeft in dezen geen onderzoeksplicht. Diabeter heeft het recht om de door de verzekerde opgegeven verzekeringsgegevens te verifiëren op de daartoe geëigende wijzen zoals via het landelijke VECOSO systeem.
 • •De patiënt dient de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, te verstrekken. Dit betreft ook het toestemming verlenen voor het door de behandelaar opvragen van medsche gegevens uit eerdere behandelingen voorzover deze, naar de mening van de behandlaar, voor de huidige behandeling van belang kunnen zijn.
 • Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Diabeter te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk identiteitsbewijs niet tonen, dan is Diabeter gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.
 • Opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Diabeter of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun begeleiders of bezoek.
 • De hulpverlener kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen. Als “gewichtige redenen” worden bijvoorbeeld beschouwd
  – de verstoring van de vertrouwensband als gevolg van ernstige meningsverschillen over de behandeling.
  – het niet nakomen van afspraken uit hoofde van de behandelingsovereenkomst door de patiënt.
  – In dergelijke situaties zal de behandelaar streven naar een alternatief en een andere zorgverlener kunnen verzoeken de behandeling over te nemen.
 • Wanneer de patiënt de afspraak niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) heeft afgezegd of gewijzigd, of de patiënt zonder voorafgaand bericht niet verschijnt op een afspraak, kan Diabeter de patiënt voor deze afspraak (minimaal) het door het Ministerie van VWS, haar adviesorganen en de Zorgverzekeraars geadviseerde tarief van € 40,00 in rekening brengen. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Diabeter in dezen tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak was gemaakt.
 • De patiënt verleent Diabeter een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De patiënt verschaft aan Diabeter daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent Diabeter de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan Diabeter verschuldigd is.
 • De tarieven van Diabeter betreffen, voor waar het de Diabeter behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. Bij prijsverschil tussen het moment van opvragen van de prijs en de aanvang van de geneeskundige behandeling, wordt de prijs in rekening gebracht die van kracht is bij aanvang van de behandeling. Prijswijzigingen na aanvang van de behandeling worden niet doorberekend. De laatst bekende prijzen zijn de prijzen die Diabeter op internet heeft geplaatst (www.diabeter.nl). De prijzen zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patiënt om desgewenst voor aanvang van de behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.
 • In geval van eigen bijdragen of eigen risico kan een factuur worden opgesplitst in een deel voor de patiënt en een deel voor de verzekeringsmaatschappij. Diabeter brengt de patiënt hiervoor zonodig administratieve kosten in rekening.
 • Alle geschillen tussen patiënt en Diabeter die niet onderling kunnen worden opgelost, worden, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Diabeter de voorkeur geeft aan de woonplaats van de patiënt.

Slotbepalingen:

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Rotterdam;
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de datum ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige overeenkomst.
 • Op alle tussen Diabeter en de patiënt of andere natuurlijke en rechtspersonen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van leenapparatuur

In geval van gebruik van leenapparatuur van Diabeter kan Diabeter een borgbedrag (‘statiegeld’) vragen in de vorm van een eenmalige machtiging van de rekening van de gebruiker. Deze machtiging wordt gebruikt bij het in gebreke blijven van gebruiker ten aanzien van rechtmatig gebruik van het geleende dan wel het opzettelijk defect raken of verliezen van het geleende materiaal.

Klachten

Diabeter kent een Cliëntenraad en een klachtenfunctionaris